Tuesday, 20 February 2018

పిల్లి తల

మద్యాహ్నం ఎండ ఎక్కువగానే ఉంది. ఫిబ్రవరి నెల దాటనే లేదు.
26 పంచాయితీలు, 72 గ్రామాలు లో ఉన్న మూడువందల పై చిలుకు ఆగిపోయిన యూనిట్లలో వారం రోజుల్లోగా పూర్తి అయ్యేవాటి వివరం అరగంట లో(???) ఇవ్వమని మెయిల్ లో వచ్చిన ఫార్మెట్ కి రెండు నిమిషాల్లో సమాదానం ఇచ్చి(!!!) రికార్డ్ వర్క్ చూసుకుంటున్నాను. 
అప్పుడప్పుడు ఆఫీసు ప్రశాంతం గా ఉంటుంది. ఈ రోజు లాగే..
ఎవరో ఒక జంట నెత్తిన ‘మూత ఉన్న పెద్ద స్టీలు కేరేజి’ మా ఆఫీసు వరండా లో దించుకుని, బిడియంగా లోపలికి చూస్తూ మా స్టాఫ్ తో మెల్లగా మాట్లాడుతున్నారు. అద్దాల విండో లో నుండి నాకు కనిపిస్తూ ఉంది. 
మా స్టాఫ్ శ్రీను ఒక సీసా నిండుగా వాటర్ పట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. 
“సార్ పుట్ట తేనె అంట తీసుకుంటారా?” నా రూము లోకి వచ్చి అడిగాడు. 
“వద్దు.. బాలు ఎక్కడ?”
“సిద్దవరం వెళ్ళాడు సార్. ఇంకాసేపట్లో ఆఫీస్ కి వస్తాడు.”
“ నువ్వు లంచ్ తెచ్చుకున్నావుగా. బాలుని వస్తూ జంక్షన్ లో పార్సిల్ తెమ్మను. అందరం ఇక్కడే తినేద్దాం.”
నేను సీట్లో పని ముగించుకుని బయటకి వచ్చి చేతులు కడుక్కుంటూ వాళ్ళని గమనించాను. 
వరండాలో ఎవరికి ఎబ్బంది లేకుండా ఒక మూలకి జరిగి చేతి సంచి లో తెచ్చుకున్న ఒక గుడ్డ మూట నుండి గట్టిగా ఉన్న రొట్టెలు తీసి మరో సీసా లోని ఎర్ర కారం వంచుకుని తింటున్నారు. 
“శ్రీను బాలు కి మరో పార్సిల్ తెమ్మని చెప్పు” లోపలికి వచ్చి నా సీట్లో కూర్చుంటూ చెప్పాను. 
అప్పటికే బాలు వచ్చేశాడు. తెచ్చిన పార్సిల్ ఆ దంపతులకి ఇచ్చి మరో పార్సిల్ కోసం వెళ్ళాడు.
***
తన ఊరు మహానంది అని, తేనె ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడి నుండి సేకరిస్తారో చెబుతూనే ఉంది. వాగుడు కాయ లాగా.. మా వాడు “ఇది బెల్లం పాకు/ ఇది కల్తీ” అంటాడు.
ఆవిడ మనో భావాలు దెబ్బ తిన్నాయి. ఇక మాటలు కట్టలు తెంచుకున్నాయి. 
‘ నట్టు లో ఉంటదిగా చూసుకొండయ్యా. (నెట్ లో అని కాబోలు) ఇదిగో గాజు గ్లాసు నీళ్ళలో ఒక చుక్క వేస్తే కరగకుండా అడుక్కి వెళ్తుంది, దూది తడిపి వెలిగిస్తే వెలుగుతుంది, బట్ట మీద వేస్తే పాదరసం లా పక్కకి జారుతుంది. గోరు మీద చుక్క వేస్తే అలాగే నిలబడుతుంది.” అంటూ అన్నీ డెమో చేసి చూపించినట్లు ఉంది. 
తేనె పుట్టు పూర్వోత్తరాలు చెప్పటం మొదలెట్టింది. విజయవాడ మంతెన సత్యనారాయన ప్రకృతి ఆస్పత్రి కి తానే పంపుతానని. రోజు వేడి నీళ్ళు తేనె కలుపుకు తాగితే వళ్ళు తగ్గుద్దని, పెద్ద గొంతు లో నాకు వినబడేట్టు గా అరుస్తూ (దొంగ రాస్కెల్ Grrr) చెప్పింది. 
పుట్ట తేనె, కొమ్మ తేనె ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ విరివిగా ఉంటుందో ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా లాగా వివరం గా చెబుతూ నే ఉంది. ఆ నోటికి మాటకి ఆఫ్ బటనే లేదు. ఆమెని భరాయిస్తున్న మగ మనిషి ని మరో సారి చూడాలని పించింది. బాగోదని ఉరుకున్నాను. లీటరు సీసా తేనె 300/- కి ఇస్తానని తీసుకోమని, కావాల్సింటే తన ఫోన్ నెంబరు వ్రాసుకోమని చెబుతూనే ఉంది. 
లోపల నుండి నాకు వినబడుతూనే ఉన్నాయి. 
బాలు ని పిలిచి “ఒక బాటిల్ తీసుకొని, వాళ్ళని పంపు. అసలే టెలీ కాన్ఫరెన్స్ తో చెవులు వాచి ఉన్నాయి.” అయిదు వందల నోటు ఇచ్చి చెప్పాను. 
వాళ్ళు వెళ్ళి పోయిన అయిదు నిమిషాలకి బాలు వచ్చి “రెండు బాటిల్స్ ఇచ్చింది. చిల్లర లేదు. సార్ కయితే 500 కి రెండు బాటిల్లు. అంది.” అన్నాడు నవ్వుతూ.. 
“వ్యాపారం.. నేర్చుకోండి” నేను కూడా నవ్వుతూ చెప్పాను. 
ఈ లోగా మా రెండో కుర్రాడు శ్రీను లోపలికి వచ్చి “సార్ ఆమె నెంబరు వ్రాసుకున్నాను కానీ పేరు అడగటం మర్చి పోయాను.” అన్నాడు 
“ ‘చెంచు లక్ష్మి’ అని సేవ్ చేసుకో.. “ 
Post a Comment